“ในหลวง” มีพระราชสาส์นในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายกิออส เวลลา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา

 กรุงวัลเลตตา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตา 

ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตาจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว