"นายกฯ"นำถกหน.ส่วนราชการ แนะใช้นวัตกรรมเสริม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง

"นายกฯ"นำถกหน.ส่วนราชการ แนะใช้นวัตกรรมเสริม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง

"ประยุทธ์" นำถก หัวหน้าส่วนราชการ ชี้ เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น ติดตามข้อสั่งการ ยึด 3 หลักการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำนวัตกรรมเสริมการทำงาน เผย ใช้ดาวเทียมช่วยบริหารจัดการน้ำ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ขรก.เกษียณ

ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายกฯ กล่าวถึงการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าว่า เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนแผนงาน แผนคนและแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตามข้อสั่งการที่กระทรวงต่างๆ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่าย ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มดีขึ้น และรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

"นายกฯ"นำถกหน.ส่วนราชการ แนะใช้นวัตกรรมเสริม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง โดยการทำงานต่อไปให้ยึดหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ 1 . Hardware คือ โครงสร้างต่าง ๆ แนวคิดนโยบาย งานตามหน้าที่  Function และงาน Agenda  2.Software คือ งานในส่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น การแก้ไขกฎหมายแพลตฟอร์มต่างๆ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดริเริ่มต่าง ๆ  และ 3.การเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์รองรับโลกยุคใหม่และหลังสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจว่าจะต้องอยู่กับโควิด (Live with Covid) ประเทศชาติก้าวผ่านภาวะวิกฤตินี้ไปได้ 

นายกรัฐมนตรี ย้ำภาคราชการต้องปรับตัว ปรับหลักคิด ปรับหลักการทำงานเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” นำนวัตกรรมต่างๆ มาเสริมการทำงาน เป็นภาคราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน (Open and Connected) ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ในที่ประชุม  นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำ การบริหารจัดการลุ่มน้ำต่าง ๆ ของประเทศ น้ำด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการดูแลน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ การดูแลน้ำในการผลักดันน้ำเค็ม  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง เป็นต้น ภายใต้การบริหาราชการของรัฐบาล สทนช. ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาปรับใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดการสูญเสียและค่าเสียต่างๆ ได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันและจัดหาเครื่อมือ ตลอดจนยุโธปรกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมสถานที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น สถานที่โรงพยาบาล สถานที่ราชการ พื้นที่ธุรกิจ และที่อยู่อาศัยประชาชน เป็นต้น

"นายกฯ"นำถกหน.ส่วนราชการ แนะใช้นวัตกรรมเสริม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย ณ บริเวณโถงตึกไทยคู่ฟ้า อาทิ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสถาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)