"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564

วันนี้(14ก.ย.64) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564

ในการนี้ ทรงดำเนินการประชุมฯ และทรงรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ที่เสนอกระทรวงมหาดไทย และรายงานการจัดทำวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยพระกรณียกิจอันมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระเกียรติคุณทางวิชาการ อาทิ

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564

ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็ง จากคณะกรรมการกฎบัตรแห่งกรุงปารีส ว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง สาธารณรัฐฝรั่งเศส และในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564

 

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564

“มูลนิธิจุฬาภรณ์” สถาปนาขึ้นตามพระดำริในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อปี 2529 เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ และช่วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ การพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และโครงการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ อาทิ “โครงการ ถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสืบไป

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงเปิดการประชุมมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2564