'รัฐบาล'จี้หน่วยงานราชการใช้ 'รถ EV' หนุนนโยบายพลังงานสะอาด

'รัฐบาล'จี้หน่วยงานราชการใช้ 'รถ EV' หนุนนโยบายพลังงานสะอาด

รัฐบาลจี้ทุกหน่วยงาน ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์เดิมทีหมดสัญญาสำนักเลขาฯครม.ทำหน้าสือถึงทุกหน่วยงานราชการ โดยระยะแรกให้ใช้สำหรับใน กทม.ก่อนหน่่วยงานอื่นๆ หนุนนโยบายผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 30% ในปี 2030

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือถึงทุกส่วนราชการได้พิจารณานำมติของที่ประชุม ครม. ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางการนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ราชการ ไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันแก้ไข

สำหรับแนวทางการดำเนินการนั้น ที่ผ่านมา ครม.ได้เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ที่ขบเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือรถยนต์อีวี มาใช้ในราชการแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งานหรือจะต้องจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น หรือนำมาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ โดยในระยะแรกให้เริ่มจากหน่วยงานสำคัญที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นก่อน โดยเฉพาะให้ส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัดก่อนหน่วยงานอื่น

ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม. ยังได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยให้กระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่น ๆ ติดตามและประเมินผลการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้รายงานผลการประเมินมาให้กับที่ประชุมครม. รับทราบโดยเร็ว เพื่อจะพิจารณาขยายผลการดำเนินการตามความเหมาะสมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น ถือเป้นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่พยายามหาทางส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ และจัดเตรียมสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับการลงทุนการผลิต โดยตั้งเป้าหมายในปี68ไทยจะมีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่30%จากสัดส่วนการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลได้หาทางส่งเสริมและนำร่องการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในส่วนราชการก่อน เพื่อทำให้เกิดตัวอย่างและเกิดความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น