โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'กรรมการ ใน 2องค์กรอิสระ'

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  'กรรมการ ใน 2องค์กรอิสระ'

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สมศักดิ์" นั่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน - 6 กรรมการกสม. แล้ว

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศ แต่งตั้ง กรรมการในองค์กรอิสระ จำนวน 2 ฉบับ คือ
           ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 

162217489173

        และ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และกรรมการ กสม.  รวม 6 คน ได้แก่  น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ เป็นประธาน กสม., นางปรีดา คงแป็น เป็น กสม. , นายสุชาติ เศรษฐมาลินี เป็น กสม., น.ส.ศยามล ไกรยูรวงศ์ เป็น กสม., น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช เป็นกสม. และ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นกสม.
162217494277