EVER จ่อขายหุ้น 3 โรงพยาบาลรวม 700 ล้านบาท PRINC เป็นผู้ซื้อ

EVER จ่อขายหุ้น 3 โรงพยาบาลรวม 700 ล้านบาท PRINC เป็นผู้ซื้อ

บมจ. เอเวอร์แลนด์ (EVER) จ่อขายหุ้น 3 โรงพยาบาลรวม 700 ล้านบาท เหตุต้องการลดภาระ อีกทั้งต้องการเงินสดกลับไปเน้นธุรกิจหลักคืออสังหาฯ โดยมี บริษัทลูกของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เป็นผู้ซื้อ คาดทยอยได้เงินจนครบช่วงปลายปี 67 นี้

นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2567 มีมติอนุมัติให้ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทำรายการ การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท โดยจะจำหน่ายธุรกิจกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์, บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส, บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป และ บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ รายละเอียดดังนี้

EVER จ่อขายหุ้น 3 โรงพยาบาลรวม 700 ล้านบาท PRINC เป็นผู้ซื้อ

ผู้ซื้อ คือ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด หรือ PRINH (เป็นบริษัทภายใต้ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC) ส่วนผู้ขายคือ บริษัท มายฮอสพิทอล จำกัด

การจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการจำหน่ายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลอันไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งผลการดำเนินงานกลุ่มโรงพยาบาลโดยรวมขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557-2565 และเริ่มมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2566

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าการทำรายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 700 ล้านบาท โดยจะได้รับเงินสด อีกทั้งการจำหน่ายหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนั้นช่วยลดภาระที่บริษัทต้องสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทที่จำหน่าย

กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

EVER จ่อขายหุ้น 3 โรงพยาบาลรวม 700 ล้านบาท PRINC เป็นผู้ซื้อ

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น MY HOSPITAL

1. ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการรับชำระและโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น ทั้งนี้มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

2. ผู้ซื้อตกลงจะชำระค่าตอบแทนจำนวน 700,00,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญมูลค่า 369,275,400 บาท และเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทมูลค่า 330,724,600 บาท โดยแบ่งการชำระ ดังนี้

งวดที่ 1 PRINH จะชำระค่ามัดจำ 10% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยจะชำระ ณ วันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 626,000,000 บาท ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสามัญของ MY HOSPITAL
งวดที่ 3 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,000,000 บาท ให้ Unicon รื้อถอนอาคาร 3 ชั้น สำหรับแผนกโภชนาการ ออกให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

3. ผู้ขายต้องได้รับชำระค่าหุ้นและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้เป็นเงินโอน และ/หรือ แคชเชียร์เช็คธนาคาร โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

4. MY HOSPITAL และ EVER จะให้การค้ำประกันในฐานะผู้ถือหุ้นของ MY HOSPITAL โดยเป็นการค้ำประกันการดำเนินการตามสัญญา (ค้ำประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือคำใช้จ่ายที่เกิดจากการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันเสร็จสมบูรณ์ อันได้แก่ ภาษี การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนด คดีความต่างๆ) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปีนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์หุ้น โดยหากมูลค่าการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เกินมูลค่าซื้อขายของแต่ละบริษัท MY HOSPITAL จะทำการซื้อหุ้นคืน

5. กรณีที่เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้น ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป คู่สัญญาตกลงว่าผู้ซื้อจะจ่ายค่าสิทธิ์ความเป็นเจ้าหนี้ในเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น แก่บริษัทจำนวนเท่ากับเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ซื้อจะออกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ขายโดยตรงเพื่อชำระเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ขายในจำนวนเท่ากับเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์