ตลท.ชะลอ'ฟรีโฟลท'คำนวณดัชนีSET50-SET100 หลังพบเสียงค้านท่วมท้น

ตลท.ชะลอ'ฟรีโฟลท'คำนวณดัชนีSET50-SET100  หลังพบเสียงค้านท่วมท้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯชะลอ"ฟรีโฟลท"คำนวณดัชนีSET50}ดัชนี SET100 ดัชนี SETHD จากเดิมเริ่มก.ค.นี้ หลังเฮียริ่งพบมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ได้มีการสำรวจความคิดเห็นเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 เรื่องการปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีจากเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณดัชนี(Full Market Capitalization) เป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยในการคำนวณดัชนี(Free Float Adjusted MarketCapitalization) เสนอที่จะเริ่มดำเนินการโดยมีผลกับดัชนี SET50,ดัชนี SET100 และดัชนี SETHD ตั้งแต่ก.ค. 2564 เป็นต้นไป และทยอยมีผลกับดัชนีอื่น ๆ ในปี 2565 –2566

      ทั้งนี้จากการเปิดรับฟังความคิดดังกล่าวพบว่า ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงชะลอปรับการคำนวณดัชนีดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  โดยมองว่า เกณฑ์คำนวณดัชนีที่ใช้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ,การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการคำนวณส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น และต่อผู้ลงทุน ,ควรใช้ Free Float เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก หรือเกณฑ์ดำรงแต่ไม่ควรนำมาถ่วงน้ำหนักใช้คำนวณดัชนี ,ข้อมูล Free Float ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เช่น การถือหุ้นผ่าน Nominee ต่างชาติ ,การใช้Free Float มาคำนวณน้ำหนักหุ้น อาจจะไม่เหมาะกับหุ้นไทย เนื่องจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นธุรกิจครอบครัว( Family Owned)

     รวมถึงการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่ไม่มีเจ้าของที่แท้จริง ไม่ใช่การส่งเสริม และพัฒนาตลาดทุนและบริษัทจดทะเบียนให้ก้าวหน้า เพราะบริษัทเหล่านี้มักขาดความเต็มที่ในการดำเนิน ธุรกิจ เนื่องจากเจ้าของที่แท้จริงขายออกไปแล้ว, การปรับวิธีการคำนวณดัชนีไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องหุ้น Free Float ต่ำ และหากตลาดหลักทรัพย์ต้องการใช้เกณฑ์ดังกล่าวให้พิจารณาดำเนินการกับดัชนีใหม่

   

 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯยังไม่ใช้ฟรีโฟลทมาคำนวณดัชนี และยังมีกำหนดว่าจะใช้เมื่อไหร่ 

       อนึ่งการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณดังกล่าวนั้น มองว่า ที่ผ่านมาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถสะท้อนภาพการเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ได้ แต่อาจยังมีข้อจำกัดในการสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ของหลักทรัพย์ (Investable) ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ เป็นองค์ประกอบของดัชนี ด้วยหลักการคำนวณยังไม่ได้มีปัจจัยที่สะท้อนถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) หรือ หุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาด และยังไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการจัดทำดัชนีในต่างประเทศ