PTTGC ตั้งบอรด์ใหม่ 'ปิยสวัสดิ์' นั่งประธานกรรมการ มีผล 5 เม.ย.

PTTGC ตั้งบอรด์ใหม่ 'ปิยสวัสดิ์' นั่งประธานกรรมการ มีผล 5 เม.ย.

PTTGC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันนี้ (5 เม.ย.) ตั้งบอร์ดใหม่ 5 รายเพื่อแทนคณะเดิม "ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์" นั่งเป็นประธานกรรมการ-ประธานกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะตามเดิม ดังนี้

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ

2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป