ธปท.ลงนาม แบงก์ชาติอาเซียน แก้ข้อตกลง ‘ริเริ่มเชียงใหม่’ มีผล 31 มี.ค.64 นี้

ธปท.ลงนาม แบงก์ชาติอาเซียน แก้ข้อตกลง ‘ริเริ่มเชียงใหม่’ มีผล 31 มี.ค.64 นี้

ผู้ว่าการธปท. ร่วมรัฐมนตรีคลัง แบงก์ชาติอาเซียน ลงนามข้อตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสุ่การเป็นพาหุภาคี พร้อมแก้ข้อตกลงเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่31มี.ค.นี้เป็นต้นไป

       ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมผู้ว่าการธนาคารกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 (ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และธนาคารกลางฮ่องกง)

       ได้ลงนามในความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

     1. เพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือกรณีที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF De-linked Portion) จากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 40 ของวงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุ
        2. ยินยอมให้สามารถเลือกสมทบหรือขอรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM เป็นเงินสกุลท้องถิ่น ตามหลักความสมัครใจของทั้งประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือ และประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยอยู่ภายใต้วงเงินรวมคงเดิมที่ 240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
      3. แก้ไขประเด็นทางเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการยกเลิกการใช้อัตราอ้างอิง London Interbank Offered Rate (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของกลไก CMIM

        การแก้ไขความตกลงครั้งนี้ จะช่วยสริมสร้างให้ CMIM ซึ่งเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน+3 มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการดำเนินการอันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและสมาชิกเพิ่มขึ้น