ไทยหนุนอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน

ไทยหนุนอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน

เกษตรฯ ดันนโยบาย 3S หนุนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน  พร้อมรวบรวมข้อมูลอาหารเตรียมเสนอ ที่ประชุมสุดยอดระดับผู้นำปลายปีนี้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ( SOM) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 (13th Berlin Agriculture Ministers’ Conference) ว่า เป็นการหารือรายละเอียดของร่างแถลงการณ์แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ภาคเกษตรและระบบอาหาร รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้รัฐมนตรีเกษตรรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 ม.ค.

กระทรวงเกษตร ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย 3 S คือ Safety, Security และ Sustainability ของภาคเกษตรและระบบอาหารให้มีความยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยอาหารให้ได้มาตรฐานสากลและถูกหลักโภชนาการ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมสนับสนุนการทำเกษตรที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันโรคระบาดพืชและสัตว์ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทำการเกษตร และสนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วมด้านดินใน Global Soil Partnership (GSP) ภายใต้ FAO และด้านน้ำในเวทีระดับโลก

  161122378382        

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล Big Data ด้านดิน น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคและโรคระบาดของพืชและสัตว์ ที่จะนำไปสู่การวางแผนการผลิตที่แม่นยำ ตอบสนองความมั่นคงอาหารที่ยั่งยืน ในส่วนของประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data: NABC) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ และนำข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางการเกษตร จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน โดยไทยพร้อมมีส่วนร่วมตามพันธกรณีต่าง ๆ และจะทำงานร่วมกับ FAO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมสนับสนุนการนำนโยบายด้านระบบอาหารโลกไปผลักดันให้เกิดผลปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG 2 (Zero Hunger), SDG 13 (Climate Change) และ SDG 15 (Life on Land) และเป้าหมายของการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (2021 UN Food Systems Summit) ซึ่งประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้ดำเนินการเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (National Dialogues Convenor) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร และนำไปจัดทำนโยบายและกิจกรรมเพื่อรายงานต่อที่ประชุมระดับผู้นำฯ ในช่วงปลายปีนี้ด้วย