'เอคิว' ฟ้อง 'กรุงไทย' เคลียร์ปมหนี้ 3.8 พันล้าน

'เอคิว' ฟ้อง 'กรุงไทย' เคลียร์ปมหนี้ 3.8 พันล้าน

บมจ.เอคิวฟ้องแพ่ง "กรุงไทย" นำเงินขายทอดตลาดโกลเด้นฯ 3.89 พันล้านบาท จ่ายค่าเสียหายศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ฟ้องคดีแพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และกรรมการบริหาร ให้ดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด จำนวน 3,898.70 ล้านบาท ชำระเป็นค่าความเสียหายในคดีของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ

หรือแก้ไขงบการเงินไตรมาสแรกปี 2562 ของธนาคาร ให้นำเงินจำนวนดังกล่าว เป็นการชำระเงินต้นของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด ในคดีแพ่งดังกล่าว เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์ตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารฯ หรือเรียกเงินคืนจำนวน 3,898.70 ล้านบาทและหรือค่าความเสียหายอื่นๆ

โดยบริษัทให้ทนายส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ธนาคาร ดำเนินการแก้ไขการลงบัญชีโดยนำเงินจำนวน 3,898.70 ล้านบาท ไปชำระเงินต้นภายใน 15 วันนับจากที่ธนาคารฯ ได้รับหนังสือบอกกล่าวหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินคดีต่อไป

นอกจากนี้ได้ อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.82 โดยมีจำนวน 1,387,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 90.44 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125.48 ล้านบาท และอนุมัติการต่อตั๋วแลกเงิน(BE) ของบริษัท เพลนเน็ตเอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด (เพลนเน็ต) จำนวน 1,072.16 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี