นายกฯเชิญชวนพุทธศาสนิกชนถือศีล เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

นายกฯเชิญชวนพุทธศาสนิกชนถือศีล เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนถือศีล เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำพุทธศักราช 2562

วันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำพุทธศักราช 2562   ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกบานชื่นในโอกาสวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน “เมตตาปัญญาอ่อน”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และนิทรรศการมอบตราสัญลักษณ์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมสาธิต “การพับผ้าอาบน้ำฝนทรงดอกบัว” แสดงตัวอย่างเมนูอาหารที่ถูกสุขภาวะต่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ พร้อมมอบ “ปิ่นโต ภาวนา ทาน ศีล”เป็นของที่ระลึก  โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงอาหารในการทำบุญให้พระสงฆ์ว่า อาหารที่เป็นตัวอย่างที่ดีต้อง ลดหวาน มัน เค็ม เน้นอาหารสะอาดดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงวัสดุที่นำมาใช้ปรุงอาหารก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถือศีล เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร่วมกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย
 
จากนั้น นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำคณะกรรมการฯ อาสาสมัครและเด็กพิการทางสติปัญญาเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกบานชื่น เนื่องในโอกาสวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน “เมตตาปัญญาอ่อน” และปีนี้ ครบรอบ 57 ปี คล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ ไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม โดยมีโครงการจ้างงานฝึกทักษาชีวิตให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เช่น  นายถกลรัตน์ โปร่งสุวรรณ เด็กนักเรียนผู้พิการทางสติปัญญาที่มูลนิธิฯ  ได้ว่าจ้างงานเป็นพนักงานร้านกาแฟ

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชนตัวแทนเด็กพิการทางสติปัญญาว่า มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ ขอเป็นกำลังใจให้มีความแข็งแรงทั้งกายใจ และเข้มแข็ง โดยฝากให้มูลนิธิ ฯ ช่วยดูแลคนพิการทางสติปัญญาครบทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป