โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 7 ข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์เวร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 7 ข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์เวร

ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง 7 ข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์เวร

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์เวร โดยมีรายละเอียดระบุว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์เป็นราชองครักษ์เวร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ เป็นราชองครักษ์เวร ดังนี้

1. พันเอกธนวัฒน์ พัฒนทอง ตําแหน่ง หัวหน้ากองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

2. พันเอกพงศ์ภพ ทองอุไทย ตําแหน่ง หัวหน้ากองบังคับการ กองอํานวยการหน่วยฝึก ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

3. พันเอกปริญญ รื่นภาควุฒิ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หลักสูตรและการฝึก ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

4. พันเอกณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการกองกิจการวัง ฝ่ายอํานวยการ ประสานงานและกิจการพิเศษ ฝ่ายเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

5. พันเอกปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์ ตําแหน่ง รองผู้บังคับการ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

6. พันเอกอาสาศึก ขันติรัตน์ ตําแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

7. พันเอกศักดิ์ศิริ แข็งแรง ตําแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์เวร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน