งานธนาคาร รับทำงานเลย! ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 งานดีเงินเดือนหลายหมื่น

งานธนาคาร รับทำงานเลย! ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 งานดีเงินเดือนหลายหมื่น

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 "งานธนาคาร" เช็กตำแหน่ง งานดีเงินเดือนหลายหมื่น คุณสมบัติผู้สมัคร "แนวข้อสอบ" การทดสอบก่อนทำงานมีอะไรบ้าง? สมัครให้ทัน ผ่านเกณฑ์ รับทำงานเลย

ข่าวดี ผู้หางานทำ "งานธนาคาร" ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 เช็กตำแหน่ง งานดีเงินเดือนหลายหมื่น คุณสมบัติผู้สมัคร "แนวข้อสอบ" การทดสอบก่อนทำงานมีอะไรบ้าง? สมัครให้ทัน ผ่านเกณฑ์ รับทำงานเลย

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิปัติงาน ตั้งแต่บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน เข้าทำงานที่ไหน?

  • ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

งานดีเงินเดือนหลายหมื่น ได้รับเงินเดือนเท่าไร?

  • อัตราเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 11,520 บาท
  • รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท รวมเงินเพิ่มการครองชีพกับเงินเดือน แล้วไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท 

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 สมัครงานที่ไหน?

  • การสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 62/4 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย/หญิง 
  • มีสัญชาติไทย 
  • บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

มีชื่อของตนเองในทะเบียนบ้านที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

โดยคำนึงถึงความสามารถในการเดินทางจากที่พัก ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลาที่ธนาคารกำหนดและให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุด การรับสมัคร 

มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีด (พิมพ์สัมผัส) ด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องพิมพ์ดีดได้ไม่น้อยกว่า 30 คำต่อนาที

มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม MS-WORD และ MS-EXCEL ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

"แนวข้อสอบ" การทดสอบก่อนทำงานมีอะไรบ้าง? 

  • ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (พิมพ์สัมผัส) ด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีดผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องพิมพ์ดีดได้ไม่น้อยกว่า 30 คำต่อนาที
  • ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม MS - WORD และ MS- EXCEL ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 5.3 สัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

การประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าทำงานธนาคาร 

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับคะแนนการสอบ สัมภาษณ์ หากผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาเรียงตามลำดับคะแนนการทดสอบ ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้ที่ธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวให้มาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผล

อ่านประกาศ ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน อย่างละเอียด

 

งานธนาคาร รับทำงานเลย! ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 งานดีเงินเดือนหลายหมื่น

งานธนาคาร รับทำงานเลย! ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 งานดีเงินเดือนหลายหมื่น

งานธนาคาร รับทำงานเลย! ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน 2567 งานดีเงินเดือนหลายหมื่น

อ้างอิง : สำนักงาน ธกส. จังหวัดปทุมธานี