โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ขึ้นดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกาคนใหม่

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

 

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทนนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ที่จะพ้นจากตําแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่