โปรดเกล้าฯประธานศาลฎีกา และ 5 ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯประธานศาลฎีกา และ 5 ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ”ประธานศาลฎีกา” พ้นราชการ ไม่ประสงค์เป็นผู้พิพากษาอาวุโส และ 5 ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง

วันนี้ 11 พ.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำานักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา พ้นจากราชการและพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจาก มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จ านวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นางสาวชัญญา เชาวนทรงธรรม ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ลาออก จากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศในศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. นายไพฑูรย์ ณัถฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ต าแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง ๕ ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โปรดเกล้าฯประธานศาลฎีกา และ 5 ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

โปรดเกล้าฯประธานศาลฎีกา และ 5 ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง