ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช โบลีวาร์เวเนซุเอลา

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช โบลีวาร์เวเนซุเอลา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายนิโกลัส มาดูโร โมโรส

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา

กรุงการากัส

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว