ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสหรัฐอเมริกา

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสหรัฐอเมริกา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวอเมริกันประสบความสำเร็จ มีความสงบสันติ และเจริญก้าวหน้าสืบไป

ความใกล้ชิดสนิทสนม ความผูกพัน และน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับสหรัฐอเมริกาตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมานั้น นับเป็นพรอันประเสริฐ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดังกล่าว เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประเทศของเราทั้งสองได้มุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการเผชิญปัญหา ความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสันติภาพและความมั่นคง หรือการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองนั้น ก็ได้พัฒนาเพิ่มพูน พร้อมกับการขยายความร่วมมือที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างเสริมสันติสุข และความเจริญของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว