ราชกิจจาประกาศ หลักเกณฑ์ การให้ยาผู้ประกันตนป่วย ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ราชกิจจาประกาศ หลักเกณฑ์ การให้ยาผู้ประกันตนป่วย ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรค "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย"

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรค "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย" กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศความว่า โดยที่เป็นการสมควรให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วย "โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย" ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

 

ข้อ 2. ให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจําเป็นต้องได้รับ การบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และไม่สามารถยื่นคําขอรับบริการทางการแพทย์โดยการบําบัดทดแทนไตหรือยื่นคําขอรับบริการทางการแพทย์แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้มีสิทธิการบําบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร หรือกรณีการให้ยา Erythropoietin มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราในประกาศฉบับนี้ โดยให้คณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมายหรือเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ การบําบัดทดแทนไตและการให้ยา Erythropoietin แล้วแต่กรณี และให้มีอํานาจกําหนดวันเริ่มมีสิทธิรับบริการทางการแพทย์เกินกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ผู้ประกันตนยื่นคําขอรับการบําบัดทดแทนไต หรือการให้ยา Erythropoietin แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ข้อ 3 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีการบําบัดทดแทนไต และกรณี การให้ยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด หรือสถานพยาบาลอื่น ที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ แล้วแต่กรณี ดังนี้

 

(1) กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้ง หรือครั้งละน้อยกว่าสี่ชั่วโมง หรือโดยการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร

(2) กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์หลังการปลูกถ่ายไต

(3) กรณีผู้ประกันตนรับยา Erythropoietin

 

ข้อ 4 ให้สํานักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 3 แก่สถานพยาบาล หรือผู้ประกันตน ตามอัตราที่กําหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 6 (1) (2) (3) (ฉ) และข้อ 8 แล้วแต่กรณี

 

ข้อ 5 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีบําบัดทดแทนไตและกรณีการให้ยา Erythropoietin นอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราการบริการ ทางการแพทย์โดยการบําบัดทดแทนไตท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

ข้อ 6 กรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับการบําบัดทดแทนไตตามดุลยพินิจของอายุรแพทย์โรคไต หรือแพทย์ที่ทําการรักษาเห็นควรให้ผู้ประกันตนจําเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการ หรือกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่จําเป็นต้องได้รับการบําบัดทดแทนไต ให้สํานักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการ ทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

ข้อ 7 ในกรณีที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์ กรณีบําบัดทดแทนไต ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วยน้ํายาอย่างถาวร และกรณีการให้ยา Erythropoietin ควรได้รับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในประกาศนี้ ให้สํานักงานประกันสังคมพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาลตามคําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย

 

ข้อ 8 ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการบําบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COMID-19) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และยังคงรักษาพยาบาลต่อเนื่องอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิในส่วนที่เป็นคุณจนถึงวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิกที่นี่!