ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขยายเวลาการลดเงินเพิ่มผู้นำเข้า-ส่งออก ถึง 30 ก.ย. 65

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขยายเวลาการลดเงินเพิ่มผู้นำเข้า-ส่งออก ถึง 30 ก.ย. 65

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง ขยายเวลาการลดเงินเพิ่มให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (6) และมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ภายหลังการนำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรถ้าผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกชำระอากรไว้ไม่ครบถ้วนโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร และได้นำอากรที่ยังชำระไม่ครบถ้วนมาชำระต่อกรมศุลกากรภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ให้ได้รับการลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม นับแต่วันที่นำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ชำระ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าว เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

 

ข้อ 2 มิให้นำกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ แก่การชำระอากรและเงินเพิ่มที่ได้ชำระตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงนี้แล้ว

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่มให้แก่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งชำระอากรไว้ไม่ครบถ้วน โดยไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงการเสียอากรและนำอากรนั้นมาชำระตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

แต่ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบแก่ผู้นำของเข้าและผู้ส่งของออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกในกรณีดังกล่าว สมควรขยายระยะเวลาการลดเงินเพิ่มออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขยายเวลาการลดเงินเพิ่มผู้นำเข้า-ส่งออก ถึง 30 ก.ย. 65

 

อ่านประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม คลิกที่นี่