"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 เช็กเลย!

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 เช็กเลย!

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565

 

 

โดย ราชกิจจานุเบกษา ประกาศว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกหมวด 4 วัน เวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ข้อ 20 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555

 

ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตามวัน เวลา และโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ตามหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ตามมาตรา 31

 

 

ข้อ 3 ให้หยุดฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และนกกระจอกเทศ ยกเว้นสัตว์ปีกในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

 

(1) วันพระ นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

(2) วันเข้าพรรษา นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

(3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

 

กำหนดวันและเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรา 39 ด้วย

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 เช็กเลย!


อ่านประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม คลิกที่นี่