"ถอดแมสก์" โดยสมัครใจ ขอนแก่นขานรับนโยบาย หลัง ศบค.ผ่อนคลาย

ผู้ว่าฯขอนแก่น แจงกรณี "ถอดแมสก์" ขอประชาชนใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมของสถานที่ หลัง ศบค.ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คืบหน้ากรณี "ถอดแมสก์" นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ว่าฯขอนแก่น) เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด วางแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนให้เหมาะสมกับพื้นที่ หลัง ศบค.ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ

 

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจาก ศบค.ได้ออกประกาศการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร หรือให้ "ถอดแมสก์" ได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น

 

จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัดในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยยกเลิกความในข้อ 1 แห่งข้อกําหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ

 

 

โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อ ทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 คือ การฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มกระตุ้น และควรถอดหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือไม่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก

 

ส่วนกรณีที่อยู่ในพื้นที่ปิดอย่างอาคารสำนักงาน ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ ผู้ว่าฯขอนแก่น กล่าวว่า การ "ถอดแมสก์" ก็ขอให้ใช้ดุลพินิจของแต่ละบุคคลได้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ หลังจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นจะเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนให้เหมาะสมกับพื้นที่แตกต่างกันออกไป

 

ข่าวโดย กฤศเมธ โลโห จ.ขอนแก่น