ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

ในหลวง ราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

วันนี้ (21 มิถุนายน 2565) เวลา 17.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 จำนวน 64 รายที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 จำนวน 56 ราย ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับทราบถึงความตั้งใจของบัณฑิตและทรงเข้าพระราชหฤทัยในการที่บัณฑิตไม่สามารถจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุดังกล่าว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ ในวันนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมนาถมุนี” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป “พระพุทธลีลามหามุนี ปัญญาสมวรรษดิถี ไทยคดีศึกษาภิวัฒน์” แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ปีติ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิต มธ. มสธ. ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รับปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ