เปิดบทสวดมนต์ "วันวิสาขบูชา 2565" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

เปิดบทสวดมนต์ "วันวิสาขบูชา 2565" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

เปิดบทสวดมนต์ "วันวิสาขบูชา 2565" วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมการปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนใน "วันวิสาขบูชา" มีอะไรบ้าง?

"วันวิสาขบูชา" มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน แต่ต่างปีคือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงได้รวบรวมบทสวดมนต์ ที่สามารถสวดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน "วันวิสาขบูชา" มาแนะนำ ดังนี้

คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

เปิดบทสวดมนต์ "วันวิสาขบูชา 2565" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

(ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)

 

บทพุทธชัยมงคลคาถา

(ชนะอุปสรรคทั้งปวง)

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรังอะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง (อ่านว่า พรัมมัง) วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โยวาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

(* หากสวดให้ผู้อื่น ให้เปลี่ยนจากคำว่า เม เป็น เต)

บทสวดจุลชัยยะมงคลคาถา

นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะ ตะยะ ธัมมิกา

เตชะ ประสิทธิ ปะสี เทวา นารา ยะปะระเม สุรา

สิทธิ พรัหมา จะอินทา จะ จะ ตุโลกา คัมภี รักขะกา

สะมุทา ภูตุง คังกา จะ สะพรัหมา

ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุเต

ชัยยะ ชัยยะ ธรณี ธรณี อุทะธิ อุทะธิ นะ ทินะที 

ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละคน ละนิสัย นิรัยสัย

เสน นะ เมรุราช ชะพล นอระชี

ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสมภี นาเคน ทะนา คี ปิศาจจะภู ตะกาลี 

ชัยยะ ชัยยะ ทุน นิมิต ตะโรคี  

ชัยยะ ชัยยะ สิงคี สุทา ทา นะมุขะชา 

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา 

ชัยยะ ชัยยะ จัมปา ทินา คะ กุละคัณโถ 

ชัยยะ ชัยยะ ดัชชะคน นะตุรง สุกะระภุชง สีหา เพียค ฑะ ทีปา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขะ ยาตรา

ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนนะสุทธิ นอระดี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สาขา ชีวี         

ชัยยะ ชัยยะ ธอรณี ตะเล สะทา สุชัยยา 

ชัยยะ ชัยยะ ธอรีณี สานติน สะทา    

ชัยยะ ชัยยะ มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค 

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะ ยักเข           

ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุ ชะเตชา 

ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะ คะณา      

ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชชัย 

ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง            

ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกะ พุทธะ สาวัง 

ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโร หะรินเทวา 

ชัยยะ ชัยยะพรัหมา สุรักโข 

 

ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ

อินโท จะ เวนะเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณ ปิ จะ

อัคคิ วาโย จะ ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก

อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตา ปะสะอาทะโย

อิสิโน สาวะกา สัพพา ชัยยะ ราโม ภะวันตุ เต

ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง

เอเตนะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต

เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะ มังคะลัง

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา

รัสสะ จะ ปา ปิมะโต ปะรา ชะโย อุคโฆ 

สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน 

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ

จะ ปาปิมะโต ปะรา ชะโย อุคโฆ สะยัมโพ ธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา

ชัยยะตะทา อินทะ คะณา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ

จะ ปา ปิมะโต ปะรา ชะโย อุคโฆ สะยัมโพ ธิ มัณเฑ ปะโมทิตา

ชัยยะตะทา เทวะ คะณา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ

จะ ปา ปิมะโต ปะรา ชะโย อุคโฆ สะยัมโพ ธิ มันเต ปะโมทิตา 

ชัยยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ

จะ ปา ปิมะโต ปะรา ชะโย อุคโฆ สะยัมโพ ธิ 

มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะตะทา นา คะคะณา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ

จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย อุคโฆ สะยัมโพ ธิ 

มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา สะพรัหมะ คะณา มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง 

นันทิ วัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะรา ชิตะปัลลังเก

สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง

อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุกขะโน สุมุหุตโต จะ

สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง

วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง

ปะณีธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณา นิกัตวา

นะละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ เต อัต ถะลัทธา สุขิตา

วิรุฬหา พุทธะสา สะเน อะโรคา สุขิตา โหถะ

สะหะสัพเพ หิญา ติภิ สุณันตุ โภนโต เยเทวา

อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ

สุขิตา โหนตุ สัพพะทา รักขันตุ สัพพะสัตตานัง

รักขันตุ ชินะสาสะนังยา กาจิปัตถะนา เตสัง

สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ

วัสสัง วัสสา วะราหะกา โรคา จุปัททะวา เตสัง

นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา กายา สุขัง จิตติ สุขัง

อะระหันตุ ยะ ถา ระหัง

อิติ จุลละชัยยะ สิทธิมังคะลัง สะมันตัง.

บทสวดมนต์ ภวตุ สัพพมังคลัง

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง, รักขันตุ   สัพพะเทวะตา, สัพพะพุทธานุภาเวนะ, สะทา โสตถี   ภะวันตุ  เต ฯ, 

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง, รักขันตุ   สัพพะเทวะตา, สัพพะธัมมานุภาเวนะ,  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ,

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง, รักขันตุ   สัพพะเทวะตา,  สัพพะสังฆานุภาเวนะ, สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 

* สวดให้ตนเองเปลี่ยน เต เป็น เม

บทกรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขเถิด ขอเดชะตั้งจิต อุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดา ครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ ฯ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด

เปิดบทสวดมนต์ "วันวิสาขบูชา 2565" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติใน "วันวิสาขบูชา"

  1. เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ด้วยอาหารคาวหวาน

  2. ถวายสังฑทาน

  3. ฟังเทศเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต

  4. ถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างบุญบารมีให้ตนเอง

  5. "เวียนเทียน/เวียนเทียนออนไลน์" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า