ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

ในหลวง ราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565 วันนี้ (12 พ.ค.65) เวลา 18.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงศีล พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสน์ศิลา 

ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 5 พระคันธารราษฎร์จีนนั่ง พระคันธารราษฎร์ยืน พระคันธารราษฎร์บันได พระคันธารราษฎร์รวงข้าว พระบัวเข็ม พระพลเทพ พระโคศุภราช และทรงประพรมพืชต่าง ๆ ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักร 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก 

ขณะพระราชทานน้ำสังข์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการกรมวิชาการเกษตรนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตรนางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565 ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

เมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้ว เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ประทับพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถเสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช 2565 นี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด 6 พันธุ์ ได้แก่

ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าว กข 87 พันธุ์ข้าว กข 85 พันธุ์ข้าว กข 43 และพันธุ์ข้าว กข 6 จำนวน 1,728 กิโลกรัม เข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์ 

นำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช 2565 และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป