ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส เข้ารับตำแหน่งปธน. ฝรั่งเศส สมัยที่ 2

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส เข้ารับตำแหน่งปธน. ฝรั่งเศส สมัยที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอมานูว์แอล มาครง (Mr. Emmanuel Macron) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

กรุงปารีส

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านทุกประการ

การได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 นี้ เป็นการยืนยันอีกครั้งอย่างชัดเจนว่า ไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับความเชื่อมั่นในผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาเท่านั้น หากยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สร้างอนาคตที่เจริญก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย ความไว้วางใจนี้จะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อน ความพยายามของทุกฝ่าย ในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในชาติ และการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม รวมทั้งการดำเนินนโยบายสำคัญด้านอื่น ๆ นอกจากนั้น ในขณะที่สันติภาพและความมั่นคงมีภัยคุกคาม ย่อมเป็นการดีที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้การนำของท่าน ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความเข้มแข็งในยุโรปอีกด้วย

ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับฝรั่งเศสที่ยืนยง ผ่านกาลเวลามากว่าสามศตวรรษ การสนับสนุนและส่งเสริมของฝรั่งเศสภายในกรอบของสหภาพยุโรป ที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทย เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ส่วนในระดับทวิภาคีนั้น ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีอยู่ร่วมกัน จะทำให้ความเป็นมิตรไมตรีที่ผูกพันกันมายาวนานในหลากหลายด้านระหว่างประเทศของเรากระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว