สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

สภาคณาจารย์ฯ มทร. ทั้ง 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ของ มทร.พระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

 

ซึ่งมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ตลอดจนมีการบรรยายพิเศษจาก ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ในหัวข้อ การขับเคลื่อนกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และพืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 

โดยมีการเสนอแนวทางในเชิงสาระสำคัญ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ภายใต้กรอบแนวคิด "พืชกัญชาคือนวัตกรรม" ซึ่งสามารถครอบคลุมตั้งแต่ Agri-Tech, Health-Tech ตลอดจน Medical Hub

 

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวทาง การปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน WHO-GACP และมาตรฐาน ISO17025 

 

สำหรับการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพพืชกัญชา เพื่อรองรับและสอดคล้องกับ ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (WTO Agreement on Technical Barriers to Trade) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญ หากประเทศไทยจะเดินหน้าในการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์สู่ต่างประเทศ

 

ทั้งนี้หากพิจารณาแนวโน้มของอุตสาหกรรมพืชกัญชาในตลาดโลกจะพบว่า ตลาดช่อดอก มีขนาดใหญ่กว่า ตลาดของสารสกัดและสารเดี่ยว อาทิเช่น CBD โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมพืชกัญชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจาก MJBizDaily และ Statistics Canada)

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

 

นอกจากนี้ มทร.พระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้มีการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยพืชกัญชา อาทิ CBD Isolate, CBD nanoemulsion ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ผสม CBD, ต้นแบบผลิตภัณฑ์งานวิจัย Immune Booster จากสารสกัดสมุนไพรและCBD, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบ, ชากัญชา  และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมาย ภายใต้ความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน

 

อนึ่ง ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พาคณะผู้แทนจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ปลูกกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ และ WHO-GACP รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดสารกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์

 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด และกัญเวชสหคลินิก โดย บริษัท ฟิกเซอร์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ตลอดจน พื้นที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 

โดยศูนย์ดังกล่าวอยู่ในกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ISO17025 ทั้งนี้ หากศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงการพัฒนาและรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพจากพืชกัญชาได้

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร

 

สภาคณาจารย์ฯ มทร. 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงาน "กัญชาทางการแพทย์" มทร.พระนคร