ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันนี้ (7 พ.ค.65) เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 900 ถุง

ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ เพื่อเชิญไปแจ้งให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ 

ในการนี้ องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานสถานการณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ทั้งนี้ องคมนตรี เชิญพระบรมราโชบายในการให้การช่วยเหลือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแจ้งให้ทราบโดยขอให้การช่วยเหลือทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพได้โดยเร็ว 

จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านท้ายตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 209 ตำบล 1,459 หมู่บ้านโดย เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอต่างๆเป็นวงกว้าง ในห้วงวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาทั้งหลังและบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางบาลและอำเภอท่าเรือ ได้รับความเสียหายกว่า 600 หลังคาเรือน 

รวมได้รับความเสียหายใน 10 อำเภอ 77 ตำบล 231 หมู่บ้าน 4 ชุมชน จำนวน 903 ครัวเรือน ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจังหวัดฯได้ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรให้เป็นการเร่งด่วนด้วยแล้ว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย อยุธยา