ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
            ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

วันนี้ (5 พ.ค.65)  เวลา  10.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,350 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจ

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดวาตภัย 

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

ทั้งนี้ องคมนตรี เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ความช่วยเหลือราษฎร เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อสถานการณ์ 

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

จากนั้น  องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านแวงน้อย ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ กับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

 

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น

 

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยขอนแก่น