"สอบ ก.พ. 64" ต้องรู้ เตรียมตัวอย่างไร เช็คข้อห้ามทำอะไรไม่ได้บ้าง ?

"สอบ ก.พ. 64" ต้องรู้ เตรียมตัวอย่างไร เช็คข้อห้ามทำอะไรไม่ได้บ้าง ?

"สอบ ก.พ." ต้องรู้! หลักเกณฑ์การสอบ "ก.พ. 64" ที่จะมีขึ้นช่วงเดือน พ.ค. 65 ที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. ต้องทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และไม่เสียสิทธิ์

8 พ.ค. และ 29 พ.ค. 65 เป็นกำหนดการสอบ "ก.พ. 64" หรือการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ดังนั้น ผู้เข้าสอบจึงต้องทำความเข้าใจกติกาในการสอบก่อนเข้าห้องสอบจริง โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนไปเตรียมตัวสอบ ก.พ. พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียม และสิ่งต้องห้าม ที่ไม่ควรทำไว้ ดังนี้ 

 

  •  สิ่งที่ต้องเตรียม 

อุปกรณ์และเอกสาร ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมนํามาในวันสอบ มีดังนี้

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (สํานักงาน ก.พ. จะไม่อนุญาตให้ใช้ ใบแจ้งความ สําเนาบัตรหรือบัตร อื่นๆ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น)

2. ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า

3. กระเป๋าเงิน

สำหรับปีนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ผู้สอบจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ก่อนเข้าสอบ โดยสามารถดูประกาศล่าสุดจาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี ได้ >> คลิกที่นี่

 

  •  สิ่งต้องห้าม 

นอกจาสิ่งที่ต้องเตรียมแล้ว ก.พ. ยังกำหนดสิ่งที่ห้ามนําเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนําเข้ามาในห้องสอบ จะถือว่ามีเจตนากระทําการทุจริตในการสอบ และต้องยุติการสอบทันที ได้แก่

1. เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น

2. เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้

3. เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง

4. เอกสาร ตํารา

5. กระเป๋าต่างๆ กระเป๋าสะพายสุภาพสตรี

 

  •  การปฏิบัติตามระเบียบ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ํา

2. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 40 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

3. ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าสอบ

4. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และ สถานที่สอบ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ ผู้ใดนั่ง สอบผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ

5. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําตอบ

6. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด

8. เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบจะต้องหยุด ทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

 

  •  ยุติการทำข้อสอบ กรณีใดบ้าง ? 

หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพบว่าผู้ใดมี สิ่งที่ห้ามนําเข้าห้องสอบในระหว่างดําเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการทําตอบทันทีและจะออกจาก ห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทําตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้นั้น

-------------------------------------------------------

อ้างอิง : สำนักงาน ก.พ., ก.พ.