"สอบ ก.พ." เช็กประกาศล่าสุดที่นี่ จาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี

"สอบ ก.พ." เช็กประกาศล่าสุดที่นี่ จาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี

"สอบ ก.พ." โดย สำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ใน 4 ศูนย์ฯสอบ

"สอบ ก.พ." โดย สำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ใน 4 ศูนย์ฯสอบ ประกอบด้วย ศูนย์สอบอุบลราชธานี ศูนย์สอบนครราชสีมา ศูนย์สอบชลบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "กรอกข้อมูลสอบ ก.พ.65" เช็กวิธีที่นี่ ทำไมต้องกรอกล่วงหน้า

- ก.พ ประกาศล่าสุด เช็กระเบียบ วัน-เวลา สถานที่สอบครบจบ

- ก.พ 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เตรียมตัวให้พร้อม

 

1. "สอบ ก.พ." ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานี

 

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ นั้น

 

สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควรปรับปรุงข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานี โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (Negative) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบหรือเอกสารที่แสดงผลการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ จากสถานที่ตรวจของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ"

 

"สอบ ก.พ." เช็กประกาศล่าสุดที่นี่ จาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี

 

 

2. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบนครราชสีมา

 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ นั้น

 

สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควรปรับปรุงข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะศูนย์สอบนครราชสีมา โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือเอกสารที่แสดงผลการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบจากสถานที่ตรวจของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ"

 

"สอบ ก.พ." เช็กประกาศล่าสุดที่นี่ จาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี

 

 

3. ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบชลบุรี

 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ นั้น

 

สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควรปรับปรุงข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะศูนย์สอบชลบุรี โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือเอกสารที่แสดงผลการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบจากสถานที่ตรวจของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ"

 

"สอบ ก.พ." เช็กประกาศล่าสุดที่นี่ จาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี

 

4.ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา

 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ นั้น

 

สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควรปรับปรุงข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือเอกสารที่แสดงผลการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ จากสถานที่ตรวจของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ"

 

"สอบ ก.พ." เช็กประกาศล่าสุดที่นี่ จาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี

 

ทั้งนี้ ผู้สอบวันที่ 8 พ.ค.2565 จะอัปโหลดรูปถ่ายได้จนถึงวันที่ 4 พ.ค.2565 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันสอบ , ผู้สอบวันที่ 29 พ.ค.2565 จะอัปโหลดรูปถ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 พ.ค.2565 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันสอบ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างหรือที่เว็บไซต์ : https://ocsc10.thaijobjob.com/