4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล และ พิธีมอบ "พระพลังแผ่นดิน" เชิดชูเกียรติยศข้าราชการ

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล และ พิธีมอบ "พระพลังแผ่นดิน" เชิดชูเกียรติยศข้าราชการ

วันนี้ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล และพิธีมอบ "พระพลังแผ่นดิน" เชิดชูเกียรติยศข้าราชการ รำลึก ขรก. ที่ดีแห่งแผ่นดิน

วันหยุดวันนี้ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล จัดพิธีมอบ "พระพลังแผ่นดิน" เชิดชูเกียรติยศข้าราชการ รำลึก ขรก. ที่ดีแห่งแผ่นดิน

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย "วันฉัตรมงคล" จะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ต่อมามีกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีต่อๆ ไป ให้ถือว่าวันดังกล่าวนี้ เป็น "วันฉัตรมงคล" และถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

พระราชทาน พระพลังแผ่นดิน เชิดชูเกียรติยศข้าราชการ

วานนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและนายอำเภอ 24 ราย เพื่อบำเหน็จความชอบเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศรำลึก ขรก. ที่ดีแห่งแผ่นดิน

ที่หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม และนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้รับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เข้าร่วมพิธี

เพื่อเป็นไปตามที่สำนักพระราชวังได้จัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน รำลึกคุณความดีในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้จังหวัดจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระราชทานพระพลังแผ่นดินจำนวน 24 องค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณค่ายิ่งของชีวิตราชการ รวมถึงเป็นบุคคลที่กระทรวงมหาดไทยมีความภาคภูมิใจ และยังเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงให้เป็นข้าราชการ ยึดเหนี่ยวเป็ฯต้นแบบที่ดี ที่ควรภาคภูมิใจ ต่อไป