วันฉัตรมงคล 2565 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่มาและความสำคัญ

วันฉัตรมงคล 2565 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่มาและความสำคัญ

พิธีการ วันฉัตรมงคล 2565 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่มาและความสำคัญ รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์

ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดังมีใจความว่า

วันฉัตรมงคล 2565 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่มาและความสำคัญ

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการ เพื่อความร่มเย็นผาสุกของปวงพสกนิกร และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานอารักขาแก่ปวงพสกนิกรน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเอื้ออาทร ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อดับทุกข์ร้อน ในยามที่บ้านเมืองประสบเภทภัยต่างๆ ได้นำมาซึ่งขวัญกำลังใจให้ปวงพสกนิกร ให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤติการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดี พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ ตราตรึงอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักจดจำสำนึกไว้ตลอดไป"

วันฉัตรมงคล 2565 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่มาและความสำคัญ


ทั้งนี้ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มาข้อมูลและภาพ - กองทัพเรือ Royal Thai Navy