ราชกิจจาฯ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป

วันที่ 29 เมษายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ความว่า

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ดังนี้

 

1. พระเทพสุวรรณเมธี เป็น พระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทร คุณากรธรรมสาธก ตรีปิฏกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดจริยวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

2. พระมงคลวัชโรดม เป็น พระราชมงคลวัชโรดม ภาวนานิยมธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต จังหวัดภูเก็ต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

3. พระวชิรเขมคุณ เป็น พระราชวชิรเขมคุณ อดุลวิปัสสนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาคนิมิตต์ จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

 

4. พระมหาบรรจบ ขนฺติโก (เปรียญธรรม 8 ประโยค) เป็น พระราชวชิรเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

5. พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเมธี

 

6. พระมหาสำรวญ สีลสํวโร (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิราจารย์

 

7. พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมสีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรบัณฑิต

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านประกาศราชกิจนุเบกษาคลิก