ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 22 เมษายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 368/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

จึงแต่งตั้ง นาย แสวง บุญมี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

 

 

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง