เช็ก "ประกันสังคม" กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีเรื่องร้ายทำงาน

เช็ก "ประกันสังคม" กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีเรื่องร้ายทำงาน

ตรวจสอบ เช็กสิทธิ์ "ประกันสังคม" กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีเรื่องร้ายทำงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพ

ติดตามอัปเดต ตรวจสอบ "เช็กสิทธิ์ประกันสังคม" กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีเรื่องร้ายทำงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งถึงผู้ประกันตน ลูกจ้างไม่ต้องกังวลใจ กองทุนเงินทดแทนพร้อมช่วยเหลือลูกจ้างทุกคนในกรณีเกิดเรื่องร้ายจากการทำงาน 

กองทุนเงินทดแทน 

คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยไม่คำนึงถึง วัน เวลา และสถานที่
แต่จะดูสาเหตุที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
โดยนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบรายปีให้สำนักงานประกันสังคม

  • ค่ารักษาพยาบาล

- ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง
- หากรุนแรงหรือเรื้อรัง สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

  • ค่าทดแทนรายเดือน

- เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จนเป็นเหตุให้มีการหยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย จะได้ค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน และไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่โดยได้รับเงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือน

  • ค่าทำศพ

- จ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพในอัตรา 50,000 บาท

  •  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

- กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย
สำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

  • ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง

-   นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งแบบการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16) ณ สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง
- ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอเงินทดแทน ณ สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบเหตุ 
- หรือหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

รายละเอียดสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ของกองทุนเงินทดแทนจะได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิกที่นี่ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็ก "ประกันสังคม" กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีเรื่องร้ายทำงาน