ฉีดวัคซีนฟรี "โมเดอร์นา" เช็กลงทะเบียน สภากาชาดไทย ด่วนเลย

ฉีดวัคซีนฟรี "โมเดอร์นา" เช็กลงทะเบียน สภากาชาดไทย ด่วนเลย

ตรวจสอบอัปเดต ฉีดวัคซีนฟรี "โมเดอร์นา" เช็กลงทะเบียน สภากาชาดไทย ด่วนเลยรายละเอียดครบที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” ฟรี ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

เงื่อนไขดังนี้
เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3 
สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
>>> เข็ม 1
- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม (ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 27 พ.ค. 2565)  
>>> เข็ม 2
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565
>>> เข็ม 3
  - เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565
  - เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565
  - เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ 
    เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565
>>> เข็ม 4 สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
    เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
    เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
    เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 25 ธ.ค. 2564

ฉีดวัคซีนฟรี "โมเดอร์นา" เช็กลงทะเบียน สภากาชาดไทย ด่วนเลย

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 ในวันที่ 25, 26, 27, 28, 29 เม.ย. 2565  
เข็ม 1 ลงทะเบียน
เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียน
> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
> กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ 
> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ