ฟื้นฟูธรรมชาติ! ปิดแหล่งท่องเที่ยว ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน 3 เดือน

ฟื้นฟูธรรมชาติ! ปิดแหล่งท่องเที่ยว ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน 3 เดือน

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว 'ผาเก็บตะวัน' อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ-ฟื้นฟูธรรมชาติ

เนื่องจากสถานการณ์ 'ไฟป่า' ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 'ผาเก็บตะวัน' เพื่อแก้ปัญหาเรื่องหมอกและควัน และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลนี้ 'อุทยานแห่งชาติทับลาน' จึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวผาเก็บตะวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติไปในตัว

 

 

โดยข้อความในประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ระบุว่า

 

ตามประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และความสามารถในการรองรับของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว นั้น

 

 

อุทยานแห่งชาติทับลาน พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 

จึงขอออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติทับลาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ของแหล่งท่องเที่ยวผาเก็บตะวัน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 11 (ไทยสามัคคี) ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567

 

ฟื้นฟูธรรมชาติ! ปิดแหล่งท่องเที่ยว ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน 3 เดือน

 

ฟื้นฟูธรรมชาติ! ปิดแหล่งท่องเที่ยว ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน 3 เดือน