ประกาศปิดท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เริ่มวันไหนเช็กเลย!

ประกาศปิดท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เริ่มวันไหนเช็กเลย!

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมใน 'อุทยานแห่งชาติภูแลนคา' ประจำปี 2567 ให้ธรรมชาติในพื้นที่ได้ฟื้นตัว เริ่มวันไหนเช็กเลย!

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 10 เมษายน 2567 เพื่อให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นตัว และคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

โดยข้อความในประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ประจำปี พ.ศ. 2567 ระบุว่า

ตามประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้กำหนดให้มีการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

 

 

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้ฟื้นตัว รวมถึงดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคาให้ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสามารถติตตามราชการได้ตามปกติ

 

ประกาศปิดท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เริ่มวันไหนเช็กเลย!

 

ประกาศปิดท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เริ่มวันไหนเช็กเลย!