ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

งานวรรณกรรมประจำปีที่มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดจำนวนมาก รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี เดินทางมาถึง ครั้งที่ 5 แล้วในปี 2564 โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 12 มกราคม 2564 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 5 หัวข้อ ‘หนึ่งชีวิตคำนึง’ โดยมีพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

โดยคัดสรรพิจารณาผลงานที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลอนสุภาพ ระดับนักเรียนและประชาชน และประเภทความเรียง ระดับนักเรียนและประชาชน

โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ซึ่งได้กล่าวว่า

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Cr.Thai Catholic Media

“รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เปิดเวทีให้ผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการเขียนในเชิงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ร่วมกันสืบสานมรดกอันล้ำค่าด้านภาษาไทยและรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่าของอุชเชนี

นามปากกาของท่านอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์ พ.ศ.2536 ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 807 ผลงานจากทั่วประเทศ เป็นกลอนสุภาพ 385 ผลงาน ความเรียง 422 ผลงาน”

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Cr.Thai Catholic Media

  • ที่มาของรางวัล

รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2560 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1)เพื่อรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่าและสานต่อคุณงามความดีของ “อุชเชนี” ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้รักงานวรรณศิลป์ อีกทั้งการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม

2)เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การเขียนภาษาไทย และเปิดเวทีให้ผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ในเชิงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ร่วมกันสืบสานมรดกล้ำค่าด้านภาษาไทย

รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ประเภทกลอนสุภาพและความเรียง ทั้งระดับนักเรียนและระดับประชาชนทั่วไปต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Cr.Thai Catholic Media

  • ประเภทกลอนสุภาพ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2536 ประธานกรรมการประเภทกลอนสุภาพ กล่าวสรุปภาพรวมว่า ปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด

“ปีนี้บทกลอนสุภาพระดับนักเรียนและประชาชนที่ส่งเข้ามามีจำนวนมากถึง 385 สำนวน เป็นระดับนักเรียน 89 สำนวนระดับประชาชน 296 สำนวน ปีนี้มีผลงานที่เข้มข้น อาจจะเป็นเพราะโควิดทำให้มีเวลานั่งคิดนานขึ้น

หัวข้อตลอดมาทั้ง 5 ปีมีความสำคัญ อ.ประคิณหรืออุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก คนที่รักงานเขียนกาพย์กลอนต้องยอมรับว่า งานของอุชเชนีมีอิทธิพลมากๆ ปีนี้ก็เช่นกัน และคิดว่าจะมีทุกๆ ปี เพราะว่างานของอุชเชนีเป็นงานอมตะ

เป็นหมุดหมายของกวี เส้นทางกวีไทย ตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน และในอนาคต ผู้ได้รับรางวัล แน่นอนคือเป้าหมายของการประกวด แต่ที่เหนือกว่าการประกวดคือการได้สัมผัสกับงานกวี ซึ่งเป็นงานที่คนที่เขียนกวีจะรู้ว่าเป็นความสุข อันไม่สิ้น

ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไร แต่ถ้ามีเวลาอยู่กับบทกวี จะมีความสุขมาก ผมใช้คำว่า บทกวีคือเพชรพลอยของถ้อยคำ ที่เจียระไนมาจากผลึกของความคิด ถ้าเราได้เขียนบทกวี ทำกับเราได้เจียระไนความคิดออกมาเป็นถ้อยคำ มันจะไม่หายไปจากผู้เขียนและผู้อ่าน

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Cr.Thai Catholic Media

  • ประเภทความเรียง

ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพ.ศ. 2557 เป็นประธานกรรมการประเภทความเรียง กล่าวถึงภาพรวมผลงานปีนี้ว่า หัวข้อทำให้ตีความได้กว้างกว่าปีอื่นๆ

“สรุปภาพรวม มีนักเรียนส่งผลงานมาทั้งหมด 84 ชิ้น มีประชาชนส่งมาทั้งหมด 338 ชิ้น ปีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหัวข้อ หนึ่งชีวิตคำนึง เป็นหัวข้อการประกวดที่สามารถตีความได้กว้าง สามารถโยงเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้ากับประสบการณ์ชีวิตได้ชัดเจนแล้วเป็นรูปธรรมมาก

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีมิติชีวิตที่ลึกซึ้งกว้างขวางมาก และน่าสนใจ หนึ่ง.มีการให้นิยามหรือความหมายของชีวิตในเชิงนามธรรม แสดงความพอดีหรือไม่พอดีของชีวิต แสดงภาพรวมของชีวิต

สอง.งานที่แสดงความศรัทธาในศาสนา เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิต ในภาพรวม คุณภาพของงาน ความลึกซึ้งของงาน ความสะท้านสะเทือนใจของงานอยู่ในระดับที่ดีมากๆ”

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Cr.Thai Catholic Media

  • ผลการตัดสิน

ประเภทกลอนสุภาพ

ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ “ในห้วงคำนึง” โดย ศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

รางวัลรองชนะเลิศ “ชีวิตของลูกยางนา” โดย วริศ ดาราฉาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศ “บทคำนึงเหนือภูขยะ” โดย ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ “ห้วงคำนึงของนักแล่นเรือใบ (ขณะผ่านไปในพิพิธภัณฑ์ร้างกลางชีวิต)” โดย พจนาถ พจนาพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ “กลิ่นเข็มในอกแม่” โดย วิศิษฐ์ ปรียานนท์

รางวัลรองชนะเลิศ “แม่น้ำแห่งชีวิต” โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

ประเภทความเรียง

ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ “คำนึงอันนิรันดร์” โดย ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อ.ควนกาหลง จ.สตูล

รางวัลรองชนะเลิศ “ลูกเป็ดขี้เหร่” โดย ธนพร โชคศรีเจริญ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ “รถล้อเข็น” โดย แต๋น โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ “เด็กชายผู้หยุดความสูงไว้ที่ระดับหัวใจ” โดย ศรัทธา สถาพร

รางวัลรองชนะเลิศ “14 วัน 3 ปี ตลอดไป” โดย กิตติศักดิ์ คงคา

รางวัลรองชนะเลิศ “ก่อนอัลไซเมอร์มาเยือน (ถ้อยคำนึงสุดท้ายของชายอายุแปดสิบ)” โดย พิณพิพัฒน ศรีทวี