อาลัย ‘ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์’ ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมไทย

อาลัย ‘ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์’ ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมไทย

วงการวรรณกรรมไทยต้องพบกับความสูญเสียบุคคลสำคัญ“ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์”ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรม ที่มีผลงานคุณภาพมากมาย

ช่วงสายของวันที่ 12 กันยายน 2564 บุคคลในวงการวรรณกรรมไทยต่างก็ได้รับการแจ้งข่าวสารทางไลน์จาก ศ.ดร.วิภา กงกะนันทน์ ว่า “แจ้งข่าว... “ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์” ราชบัณฑิต ถึงแก่กรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 22.28 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช”

สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับหลายๆ ท่านที่ทราบข่าว พินิจ นิลรัตน์ กรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ และ รางวัลวรรณกรรมต่างๆ ผู้รู้จักคุ้นเคยกับอาจารย์รื่นฤทัย เป็นอย่างดี พบปะทำงานในวงการวรรณกรรมมานาน ได้โพสต์เฟซบุ๊คว่า...

 

“คารวะ-อาลัย... ผมเคยบันทึกภาพอาจารย์ปี๋ไว้หลายวาระ จึงอยากนำมาเผยแพร่ด้วยความเคารพรักนับถือ และอาลัยรัก เศร้ามาก เกินบรรยายจริงๆ ครับ หมายเหตุ : พี่ปี๋ อ.ปี๋ หรือ อ.รื่น ของใครๆ ท่านได้จากพวกเราไปด้วยอาการมะเร็งกำเริบ...”

อาลัย ‘ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์’ ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมไทย ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ Cr. Ruenruthai Sujjapun

ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว ราชบัณฑิตยสภา)อักษรศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515, อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

ประวัติการทำงาน

อาชีพข้าราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ข้าราชการเกษียณอายุ, ราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม, กรรมการด้านวิชาการของราชบัณฑิตยสภา สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน, กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย, บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณคดีไทย, บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณกรรมไทยสมัยใหม่, กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม

เกียรติประวัติสำคัญ

-ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2558

-ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2558

-เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวรรณคดีไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2554

-อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2553อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555

-ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2558

-ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2553

-ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2552

-ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2541

-กรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมซีไรต์ รางวัลหนังสือดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด รางวัลนายอินทร์ อวอร์ด รางวัลแว่นแก้ว

อาลัย ‘ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์’ ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมไทย ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ Cr. Ruenruthai Sujjapun

โดยเมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง ราชบัณฑิต โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ ศาสตราจารย์ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักศิลปกรรม

ผลงาน

-ตำรามหาวิทยาลัยรามคำแหง 6 วิชา

-ตำรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 7 หน่วย 5 วิชา

-งานวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย : วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ สังคีตศิลป์ และศิลปะการ ละคร” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2542-2544 รวม 3 ปี และ พ.ศ. 2545-2548 (ภาค 2) รวม 3 ปี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ เป็นหัวหน้าโครงการ

-งานวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ การวิจารณ์.” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2549-2550 รวม 18 เดือน โดยมีอาจารย์ ธีระ นุชเปี่ยม เป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการภาค 2 พ.ศ. 2551-2552 รวม 18 เดือน โดยมี ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

อาลัย ‘ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์’ ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมไทย ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ Cr. Ruenruthai Sujjapun

บทความวิชาการและหนังสือ

พลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์, ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี, อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม, อัคราภิรักษศิลปิน, วรรณกรรมปัจจุบัน, วรรณคดีวิจารณ์, วรรณกรรมร่วมสมัย, อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย, 25 ปีซีไรต์, ทอไหมในสายน้ำ 200 ปี, มิใช่เป็นเพียงนางเอก, นามานุกรมรามเกียรติ์, คดีรหัสพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมกาพย์เห่เรือ จากสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์, อ่านเรื่องเล่า เล่าเรื่องอ่าน, อ่านวรรณกรรม Gen Z, ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์,  นิทานชาดกฉบับเปรียบเทียบ, เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน, เล่าเรื่องอิเหนา ฉบับร้อยแก้ว, สังข์ทอง ฉบับร้อยแก้ว / คาวี ฉบับร้อยแก้ว ฯลฯ

-คอลัมน์เชิญมาวิจารณ์ ในนิตยสารออล แม็กกาซีน ฯลฯ

กำหนดการสวดพระอภิธรรม 

ณ ศาลา 3 วัดชัยฉิมพลี

ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

-วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 16.00-17.30 น.พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เวลา 18.00-18.30 น. สวดพระอภิธรรม

-วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 18.00-18.30 น. สวดพระอภิธรรม

-วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 18.00-18.30 น. สวดพระอภิธรรม

-วันพฤหัสที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 18.00-18.30 น. สวดพระอภิธรรม

-วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 18.00-18.30 น. สวดพระอภิธรรม

-วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น. อ่านบทกวีไว้อาลัย

เวลา 13.30 น. ขับลำนำ รำกล่อมขวัญรื่นฤทัย

เวลา 15.00 น. เชิญโกศแห่เวียนเมรุ

เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิง