บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด โสด-มีคู่สมรส ผ่าน/ไม่ผ่าน เช็กด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด โสด-มีคู่สมรส ผ่าน/ไม่ผ่าน เช็กด่วน

เกาะติดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะโสดหรือมีคู่สมรส ต้องเช็กด่วนอัปเดตข้อมูล

อย่าตกข่าวความเคลื่อนไหว ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะโสดหรือมีคู่สมรส ต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอด เพื่อจะได้รู้และเข้าใจความคืบหน้า

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เกาะติดรายงานมาอย่างต่อเนื่อง ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ ล่าสุดวันนี้จะแนะนำ แนวทางการดำเนินการผู้ลงทะเบียนโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประเด็นสำคัญ เรื่องผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ 

เรื่องนี้หลายคนสงสัย ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แนะนำว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้สามารถดำเนินการได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด โสด-มีคู่สมรส ผ่าน/ไม่ผ่าน เช็กด่วน

ประการแรก ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่
1. ผู้สูงอายุ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 
2. ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง
ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ คือ

ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน ลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน 2 คน

- รวมถึงต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เป็นผู้รับรองว่า ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้และเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ กรณีมีบุตรอายุต่ำกว่า18 ปี และผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- หากผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในระยะเวลา 180 วัน และธนาคารกรุงไทย ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด โสด-มีคู่สมรส ผ่าน/ไม่ผ่าน เช็กด่วน

ประการที่สอง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป ได้แก่
1. ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน 2 คนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ กรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นหน่วยงานรับลงทะเบียน

- หากผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการฯ กำหนดมาแสดงและยืนยันตัวตน ที่ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในระยะเวลา 180 วัน และธนาคารกรุงไทยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดมาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้

สามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบการพิจารณา คลิกที่นี่

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรณีไม่มีครอบครัว หรือเรียกว่าโสด ลงทะเบียนได้ถึง 31 ตุลาคม 2565 กรณีลงทะเบียนแล้วสามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ 

หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด โสด-มีคู่สมรส ผ่าน/ไม่ผ่าน เช็กด่วน

การประกาศผลและติดตามสถานะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
  2. ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
  3. ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
  4. ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 4 พฤศจิกายน 2565
  5. ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

ที่มา - กระทรวงการคลัง และ กรุงเทพธุรกิจ