ตรวจสอบสถานะแล้ววันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รู้ผลผ่าน-ไม่ผ่าน ทำไงต่อ

ตรวจสอบสถานะแล้ววันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รู้ผลผ่าน-ไม่ผ่าน ทำไงต่อ

อัปเดตล่าสุด ตรวจสอบสถานะแล้ววันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รู้การประกาศผลว่าผ่านและไม่ผ่าน แล้วทำไงต่อ

เช้าวันนี้ 23 กันยายน 2565 กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ ตรวจสอบสถานะรอบที่สอง เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ตรวจสอบสถานะ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สำหรับประชาชนลงทะเบียน คลิกที่นี่ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบ ดังนี้

รู้ผลว่าไม่ผ่าน

1. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส"
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 
ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

2. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย"
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

 

อัปเดตล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด โสด-มีคู่สมรส ผ่าน/ไม่ผ่าน เช็กด่วน
เช็กผลวันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีไม่ผ่าน-วิธีแก้ไข

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ปัญหาและวิธีแก้

 

สำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” กรณีอื่น ๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ กรณีดังกล่าว หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

รู้ผลว่าผ่าน

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง และกรุงเทพธุรกิจ