6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

ชวน "วัยทำงาน" สำรวจตัวเองด้วย 6 แบบทดสอบ/แบบประเมิน IQ EQ ทักษะทางความคิด อายุจิต นาฬิกาชีวิต และบุคลิกภาพของคุณในทางจิตวิทยาว่าคุณมีความถนัดด้านใด หรือมีบุคลิกแท้จริงแบบไหนกันแน่?

เป็น "วัยทำงาน" มันเหนื่อย! บางคนอาจรู้สึกว่ากำลังฝืนทำงานที่ไม่เหมาะกับตัวเอง บางคนคิดงานไม่ออก เบื่อสิ่งรอบตัวและเข้าข่ายซึมเศร้า บางคนก็รู้สึกว่าทำงานช่วงกลางคืนได้ดีกว่ากลางวัน ฯลฯ แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้น?

หนึ่งในวิธีที่จะหาคำตอบได้คือ การลองทำ "แบบทดสอบทางจิตวิทยา" สำหรับวัยทำงานรูปแบบต่างๆ เพื่อเช็กสกิลทั้งด้านประสิทธิภาพของสมอง ทักษะทางความคิด วัดความฉลาดทางอารมณ์ วัดอายุจิต รวมถึงตรวจสอบนาฬิกาชีวิต และบุคลิกภาพของคุณว่าจัดอยู่ในประเภทไหน? เพื่อหาคำตอบให้ตนเองได้ส่วนหนึ่งว่า

ทั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจต่อตัวเองให้มากขึ้น เมื่อรู้จักบุคลิกภาพ ระดับ IQ EQ และสภาวะจิตใจของตนเองแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยปรับปรุงวิธีใช้ชีวิตประจำวัน และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะใครที่เข้าข่าย “ซึมเศร้า” ก็จะได้รู้ตัวและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมแบบทดสอบที่เหมาะกับวัยทำงาน มาให้ลองตรวจสอบทักษะทางความคิด ภาวะทางอารมณ์จิตใจ และบุคลิกภาพที่แท้จริงของคุณ เช็กลิสต์ตามนี้เลย

1. แบบทดสอบวัด IQ

IQ คือ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา วัดจากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ซึ่งคนปกติจะอยู่ที่ 90-110 การวัดไอคิวจึงเป็นการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ ความจำ การอ่าน การเขียน การคิดเชื่อมโยง เป็นต้น โดยการทดสอบจะมีรูปภาพโจทย์มาให้ แล้วให้เลือกคำตอบจากรูปภาพที่มีความเชื่อมโยงกัน เข้าไปทดสอบได้ที่ >> brain-testing.org 

6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

2. แบบทดสอบวัด EQ

EQ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ หรือความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชิวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองนั้น ก็เพื่อการพัฒนาและใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

โดยปัจจุบันกรมสุขภาพจิตได้สร้างแบบประเมินสำหรับประชาชนเพื่อใช้ประเมินตนเองขึ้นมาให้ทุกคนเข้าไปใช้ตรวจวัด EQ ของตนเองได้ เข้าไปทดสอบได้ที่ >> สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

3. แบบประเมินคัดกรอง "โรคซึมเศร้า"

แบบประเมินนี้พัฒนามาจากแบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล และทีมแพทย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้จัดทำขึ้น การประเมินนี้เป็นการประเมินระดับภาวะซึมเศร้าในขั้นต้น ส่วนการวินิจฉัยนั้นจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงส่งตรวจเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอน รวมถึงเพื่อแยกโรคหรือภาวะอื่นๆ ที่ใกล้เคียงออกไปด้วย

เนื่องจากภาวะซึมเศร้าเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้มากมาย เช่น โรคทางจิตเวชอื่นที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย โรคทางร่างกาย เช่น โรคไทรอยด์ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือเป็นจากยาหรือสารต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับจากแบบประเมินนี้ ไม่สามารถใช้แทนการตัดสินใจของแพทย์ได้ การตรวจรักษาหรือการให้ยารักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เข้าไปทำแบบประเมินได้ที่ >> คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

4. แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI (16 รูปแบบ)

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) คือ เครื่องมือตรวจสอบบุคลิกภาพที่ช่วยบ่งชี้ลักษณะบุคลิกแบบต่างๆ จุดแข็ง รวมทั้งกระบวนการทางด้านจิตใจ (mental process) ที่แต่ละคนถนัด เช่น การตัดสินใจ การรับรู้ข้อมูล

โดยความถนัดจะแบ่งเป็น 4 ด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นลักษณะของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปทั้ง 16 แบบ โดยแสดงออกเป็นตัวอักษร 4 ตัว ได้แก่ ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INFJ, INFP, INTJ, INTP, ESTP, ESTJ, ESFP, ESFJ, ENFP, ENFJ, ENTP, ENTJ

ตัวอักษรทั้ง 4 ตัวเหล่านี้จะแสดงถึงวิธีการที่แต่ละคนถนัดในการรับข้อมูล การตัดสินใจ ทิศทางของความสนใจ และวิธีการรับมือกับโลกภายนอก ซึ่งความถนัดในกระบวนการทางด้านจิตใจที่แตกต่างกันเหล่านี้ ส่งผลให้แต่ละคนตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน และมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปด้วย

การเรียนรู้เรื่อง MBTI จะช่วยทำให้คุณมีความเข้าใจตัวเอง เข้าใจกระบวนการทางความคิด ทำให้สามารถพัฒนาตัวเองในด้านที่ตนเองไม่ค่อยถนัด รู้จักวิธีการพักผ่อนที่เหมาะกับตัวเอง รู้จุดอ่อน-จุดแข็ง ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ เข้าไปทำแบบทดสอบ MBTI ได้ที่ >> 16personalities

6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

5. แบบทดสอบวัดอายุจิต (Mental Age Test)

Mental Age Test เป็นการวัดความสามารถทางจิตวิทยาของบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับอายุของเด็กโดยเฉลี่ยในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากทดสอบแล้วได้ผลว่าอายุจิตของคุณคือ 10 (ไม่ต้องคำนึงถึงอายุจริง) แสดงว่าคุณมีจิตใจคล้ายกับเด็กอายุ 10 ขวบนั่นเอง สำหรับแบบทดสอบนี้ จะให้ผู้ทดสอบเลือกคำตอบ 1 ใน 3 ตัวเลือก คือ ใช่, ไม่ใช่, ไม่เชิง 

อีกทั้ง มีข้อมูลจาก Austin Valenzuela นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา อธิบายว่า “อายุจิต” แตกต่างจาก “อายุทางชีวภาพ (อายุของร่างกาย)”

โดยอายุจิต หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของความรู้ความเข้าใจของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วงอายุจริงเดียวกัน โดยคนเราสามารถทดสอบหรือตรวจวัดความรู้ความเข้าใจนั้นได้ เข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่ >> a real me 

6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

6. แบบตรวจสอบนาฬิกาชีวิต Chronotpye

Chronotpye คือ การแบ่งบุคลิกภาพตามนาฬิกาชีวิต (Biological Clock) ของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน โดย Dr. Michael Breus นักจิตวิทยาด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ ผู้เขียนหนังสือ “The Power of When” โดยเขาได้แบ่งบุคลิกภาพตามนาฬิกาชีวิตของคนเราเป็น 4 ลักษณะ โดยเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือ หมี สิงโต หมาป่า และโลมา

โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีช่วงเวลาที่เหมาะแก่การตื่น การนอน การทำงาน และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน หากเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมก็จะช่วยให้การดำเนินชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่ >> thesleepdoctor.com

6 แบบทดสอบ "วัยทำงาน" ต้องเช็ก! คุณมีทักษะความคิด จิตใจ บุคลิกภาพแบบไหน?

---------------------------------------

อ้างอิง : thesleepdoctorthomasthailandpsychologytoday, Urbinner/mbti