เลี้ยงสัตว์ในคอนโด อยู่ในสังคมอย่างไร? ให้ไม่มีปัญหา

เลี้ยงสัตว์ในคอนโด อยู่ในสังคมอย่างไร? ให้ไม่มีปัญหา

ธุรกิจ "คอนโดเลี้ยงสัตว์" นับวันยิ่งเติบโตไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่นิยมใช้ชีวิตในแนวตั้งเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเมืองโดยผู้สูงวัย จะทำให้สัตว์เลี้ยงมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงนอกเมือง

ทั้งนี้ อาจเนื่องจากลักษณะของสังคมเมือง ที่ทำให้ผู้สูงวัยมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้อย่างจำกัด จึงส่งผลให้มีเวลาในการเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น

ดร. นสพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร และอาจารย์สัตวแพทย์ประจำกลุ่มวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

ข้อแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในคอนโด อยู่ร่วมในสังคม

แม้การเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดจะช่วยป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ต้องออกไปสัมผัสกับโรคภายนอก รวมทั้งยังป้องกันการบาดเจ็บจากการจู่โจมโดยสัตว์เร่ร่อน และอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ยังพบข้อเสียเปรียบในเรื่องการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่จำกัด

ดร. นสพ.ปรารมภ์ ยังได้ให้มุมมองต่อคอนโดเลี้ยงสัตว์ว่าแม้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่อาศัยด้วยได้แต่ก็ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกันของทั้งคนและสัตว์ซึ่งมีรายละเอียดของความต้องการในการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันด้วย

โดยแมวเป็นสัตว์ที่ต้องการใช้พื้นที่ในแนวตั้งโดยธรรมชาติ ดังนั้น การเลี้ยงแมวในคอนโดจำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่ต่างระดับให้แมวได้ปีนป่าย นอกจากนี้ ควรหาของเล่นเพื่อทดแทนธรรมชาติของแมวที่ต้องออกตระเวนและล่าเหยื่อ

 

 

เลี้ยงสัตว์ต้องมีสุขภาวะที่ดีทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

ในขณะที่ สิ่งสำคัญประการหนึ่งซึ่งจะต้องคำนึงถึงก่อนนำสุนัขเข้ามาเลี้ยงในคอนโด คือสายพันธุ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปขณะโตเต็มวัย เนื่องจากคอนโดมีพื้นที่จำกัดและเพื่อสุขอนามัยที่ดีระหว่างคนและสัตว์ ควรจัดบริเวณขับถ่ายพร้อมอุปกรณ์ชำระไว้ให้โดยเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยง

ควรระมัดระวังเรื่องเสียงเห่ารบกวนของสุนัขที่อาจสร้างความรำคาญต่อเพื่อนบ้านได้ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่อาจเกิดขึ้นตามมา จึงควรมีการสร้างและทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันโดยอาจจัดตั้งขึ้นเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เลี้ยงสัตว์ได้มีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น เพื่อลดปัญหากระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ในสังคมแนวตั้ง

นอกจากนี้ เพื่อสุขภาวะที่ดีระหว่างคนและสัตว์ควรพาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พร้อมตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง