"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

ตรวจสอบอัปเดต ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" วันแรกเปิดสมัคร เช็กที่นี่ครบจบ คนเก่า-คนใหม่ต้องติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่รายงานต่อเนื่อง

วันนี้ 5 กันยายน 2565 เป็นวันแรก สำหรับการเปิด "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" หรือที่เคยเรียกกันว่าลงทะเบียนบัตรคนจน ตรวจสอบจากกระทรวงการคลัง กำหนดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

  • ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ 
  • ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของรัฐ คลิกที่นี่ หรือ คลิกอีกช่องทาง
  • ช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ 

- สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 
- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา 
- สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- สาขาธนาคารออมสิน 
- สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
- จุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า 7,000 แห่ง 

ข่าวเกี่ยวข้อง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยวานนี้ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผ่าน 7 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด  76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน  ซึ่งกระทรวงคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 

\"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565\" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันแรกเช้านี้ ยังมีปัญหาเรื่องของการเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 และ หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง 

เอกสารที่ต้องใช้ในลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน 

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียน เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)  *พร้อมลงลายมือชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ 

บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

\"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565\" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565

\"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565\" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

คลิกดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง