ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "บัตรคนจน" รายเก่า - รายใหม่ ต้องลงทุกคน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "บัตรคนจน" รายเก่า - รายใหม่ ต้องลงทุกคน

เริ่มแล้ววันนี้ 5 ก.ย.65 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "บัตรคนจน" ผู้ถือบัตรทั้งรายเก่า และรายใหม่ ต้องลงทะเบียนทุกคน

ความคืบหน้า ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน 2565" รอบใหม่  กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ "บัตรคนจน" ซึ่งเริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ ที่ 5 - 19 ตุลาคม 2565 

โดย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ ปี 2565 ผู้ถือบัตรรายเก่า และผู้ที่ไม่เคยมีบัตร (รายใหม่) จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

ช่องทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน 2565 ดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิกที่นี่) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิกที่นี่)
 2. ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

- สำนักงานคลังจังหวัด

- ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเมืองพัทยา

- สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

- สาขาธนาคารออมสิน

- สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

รวมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุด ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 \"บัตรคนจน\" รายเก่า - รายใหม่ ต้องลงทุกคน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขั้นตอน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน" ดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิกที่นี่) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิกที่นี่) เลือกปุ่ม “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 \"บัตรคนจน\" รายเก่า - รายใหม่ ต้องลงทุกคน

2. เลือกปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน” กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

3. กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด และเลข laser หลังบัตร

4. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน ได้แก่ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว (หากมีครอบครัว ต้องกรอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัว) อาชีพ รายได้ และหนี้สิน 

5. ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” 

6. ผู้ลงทะเบียนที่โสด/ไม่มีครอบครัว กดยอมรับเงื่อนไข และยืนยันการลงทะเบียน เพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียน โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารหรือเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียน

7. ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว (มีคู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม)) เมื่อกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์สำเร็จ จะต้องเลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกเพื่อไปยื่นเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ถึงจะถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน หากไม่ได้เดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ)

8. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน" ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานทั่วประเทศ

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 • บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ


ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียน เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นอกจากนี้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)  *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

ระยะเวลาโครงการ

 • วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 เปิดลงทะเบียน
 • เดือนกันยายน 2565 ประกาศผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง (ทุกวันศุกร์)
 • เดือนมกราคม 2566 ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 • เดือนมกราคม 2566 ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ
 • กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 \"บัตรคนจน\" รายเก่า - รายใหม่ ต้องลงทุกคน

ตารางประกาศผลการลงทะเบียน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 \"บัตรคนจน\" รายเก่า - รายใหม่ ต้องลงทุกคน

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่มีการเปิดรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ ปี 2565 ผู้ที่มีบัตรฯปัจจุบัน (รายเก่า) ยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ได้รับสิทธิรอบใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง