อัปเดต 14 ข้อห้าม “กัญชากัญชง” กม.ใหม่ฉบับไม่ให้สันทนาการ  ผ่านประชาพิจารณ์

อัปเดต 14 ข้อห้าม “กัญชากัญชง” กม.ใหม่ฉบับไม่ให้สันทนาการ  ผ่านประชาพิจารณ์

กรมแพทย์แผนไทย ฯเผยผลประชาพิจารณ์กว่า 55 % เห็นด้วย ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง คุมเข้ม 14 ข้อห้าม  ออกใบอนุญาตสมุนไพรควบคุมไปแล้วกว่า  14,000 ฉบับ 

KEY

POINTS

  • อัปเดต สาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง 1 เรื่องไม่ต้องขออนุญาต 7 เรื่องต้องขออนุญาต และ 14 ข้อห้าม ชัดๆ ห้ามสันทนาการ  ห้ามจำหน่ายคน 4 กลุ่ม ห้ามขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา 
  • ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ กว่า  55.4 % ของผู้ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เห็นด้วย
  • กัญชากัญชง สมุนไพรควบคุม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกออกใบอนุญาตแล้ว 14,518 ฉบับ

 

 

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2567 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และบูรณาการแผนงานด้านยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565

ใบอนุญาตกว่า 1.4 หมื่นฉบับ

ผลการออกใบอนุญาต ภาพรวมประเทศ 14,518 ฉบับ ในพื้นที่กทม.2,924 ฉบับ ต่างจังหวัด 11,594 ฉบับ แยกเป็นอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูป 13,970 ฉบับ ส่งออก 515 ฉบับ ศึกษาวิจัย 33 ฉบับ

ผลการติดตามและบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปตามกฎหมาย 13,535 ฉบับ พักใช้ 975 ฉบับสาเหตุจากการไม่ส่งรายงาน ,โฆษณา,จัดให้สูบในร้าน,ไม่แสดงใบอนุญาต จำหน่ายออนไลน์ เพิกถอน  8 ฉบับด้วยสาเหตุจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร 1 แห่ง 
การดำเนินคดีผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต 71 ราย จำคุก 35 ราย ปรับ ริบของกลาง 33 ราย และอย่ระหว่างพิจารณาศาล 3 ราย 

กว่า55%เห็นด้วยร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง

สำหรับความคืบหน้าของร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ....โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1.การรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2567 มีผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น จำนวน 247 คน

2.การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค.2567 ทางเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีผู้เข้าร่วม 2,205 ราย ร่วมให้ความเห็น จำนวน 1,543 ความเห็น และเว็บไซต์กลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้เข้าให้ความเห็น จำนวน 83 ราย 

“ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค.2567 กว่า  55.4 % ของผู้ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เห็นด้วยกับหลักการให้มีร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชงเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งได้มีการนำเสนอรมว.สาธารณสุขพิจารณาก่อนนำเข้าครม.ต่อไป”นพ.เทวัญกล่าว 

สาระร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง 

ข้อกำหนดสำคัญตามร่างพ.ร.บ.นี้

1.สิ่งที่ไม่ต้องขออนุญาต

การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของกัญชาหรือกัญชงที่ไม่ใช่ช่อดอกหรือยางของต้นกัญชาหรือกัญชง

2.สิ่งที่ต้องขออนุญาต

  • การเพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง
  • การผลิตกัญชา กัญชงหรือสารสกัด
  • การนำเข้ากัญชา กัญชงหรือสารสกัด
  • การส่งออกกัญชา กัญชงหรือสารสกัด
  • การนำเข้ากัญชา กัญชงหรือสารสกัด
  • การส่งออกเฉพาะคราว กัญชา กัญชงหรือสารสกัด
  • การจำหน่ายกัญชา กัญชงหรือสารสกัด

14ข้อห้ามร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง

สิ่งที่เป็นข้อห้ามตามร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงฉบับนี้ 

1.ห้ามจำหน่ายกัญชา กัญชง หรือสารสกัดเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือให้โดยมีสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชนือื่นใดหรือไม่ก็ตาม แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี  สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร บุคคลอื่นใดตามที่รมว.ประกาศกำหนด

2.ห้ามจำหน่ายเพื่อการสันทนาการ 

3.ห้ามจำหน่ายโดยใช้เครื่องจำหน่ายหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อัปเดต 14 ข้อห้าม “กัญชากัญชง” กม.ใหม่ฉบับไม่ให้สันทนาการ  ผ่านประชาพิจารณ์

4.ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น แล้วแต่กรณี

5.ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ โดยมีการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกัญชา กัญชงหรือสารสกัดแล้วแต่กรณี

6.ห้ามเร่จำหน่าย

7.ห้ามให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อหรือแก่ผู้นำหีบห่อ หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรือสารสกัดมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ

8.ห้ามแสดงราคา ณ จุดจำหน่ายที่มีข้อความในลักษณะจูงใจเกี่ยวกับกัญชา กัญชงหรือสารสกัด

9.ห้ามดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการจำหน่ายด้วยประการใดๆ

10.ห้ามจำหน่ายเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือให้โดยมีสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นหรือไม่ก็ตาม ในสถานที่ ดังต่อไปนี้ วัด สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่อื่นตามที่รมว.ประกาศกำหนด

11.ห้ามจำหน่ายอาหารที่มีกัญชา กัญชง หรือสารสกัดเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในสถานศึกษา

12.ห้ามบริโภคเพื่อการสันทนาการ

13.ห้ามจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือขืนใจให้ผู้อื่นบริโภคหรือใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัด

14.ห้ามขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมากัญชา กัญชงหรือสารสกัดรวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบ