เปิด'ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง(ใหม่)' ชัดๆห้าม 'สันทนาการ'-ปลูกต้องขออนุญาต

เปิด'ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง(ใหม่)' ชัดๆห้าม 'สันทนาการ'-ปลูกต้องขออนุญาต

สธ.ยกร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....(ฉบับใหม่) กำหนดชัดห้ามใช้สันทนาการ ส่วนจำหน่าย ผลิต นำเข้า ส่งออก ปลูกต้องขออนุญาต   ห้ามโฆษณา-สื่อสารการตลาด กำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่าย  ห้ามขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา เตรียมเปิดรับฟังความเห็นตั้งแต่ 12 ม.ค.2567

Keypoints:

  • สถานะปัจจุบันของกัญชา ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นเพียงสารสกัดที่มีสารTHC เกิน 0.2 มิลลิกรัมเปอร์เซ้นต์เท่านั้นที่ยังถือเป็นยาเสพติด  
  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ยกร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง ฉบับใหม่ เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น 12 ม.ค.2567
  • สาระสำคัญในร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงใหม่นี้ กำหนดชัดห้ามใช้บริโภคเพื่อสันทนาการ   ห้ามจำหน่ายให้คน 4 กลุ่ม และการจำหน่าย ปลูก ผลิตต้องขออนุญาต 

     นับเป็นเรื่องคาราคาซังมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน สำหรับ “นโยบายกัญชาทางการแพทย์” ซึ่งไม่ได้กำหนดให้กัญชา กัญชงเป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว แต่ยังคงมีข้อกังวลในเรื่องการควบคุมการใช้ ซึ่งร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ...ฉบับในรัฐบาลก่อนไม่ผ่านด่านสภาผู้แทนราษฎรในการออกมาบังคับใช้ จนต้องมีการยกร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่อีกครั้ง

สถานะกัญชาในปัจจุบัน 
        นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ....ว่า โดยหลักการยึดตามนายกฯแถลงต่อรัฐสภาว่า ต้องเพื่อทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจสุขภาพ อะไรที่เกี่ยวข้อง ตัวร่างกฎหมายก็จะส่งเสริมตามนั้น ส่วนที่ไม่ได้เป็นตามนี้ ไม่ว่าต้น ใบ ดอก ตัวกัญชาก็ถูกนิยามในกฎหมายปัจจุบันว่า ไม่ใช่ยาเสพติด แต่จะเป็นเมื่อเป็นสารสกัดของกัญชาที่มีค่าTHC เกิน 0.2 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักขึ้นไปถึงจะเป็นยาเสพติด

 “เมื่อต้น ใบ ดอกยังมีสารTHC หากไปใช้ผิดประเภท ก็จะมีกฎหมายมาควบคุมต่อไป เช่น การจะปลูกกัญชา ต้องได้รับอนุญาต หรือจะเปิด cannabis shop ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ ส่วนที่เปิดแล้วก็เปิดได้ เพราะขออนุญาตถูกต้อง แต่เนื้อหาสาระที่จะออกมาใหม่ในร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชงก็จะเน้นเรื่องควบคุมการใช้ที่ผิดประเภท”นพ.ชลน่านกล่าว 

เปิดเวทีรับฟังความเห็น

       ขณะที่นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า  คณะกรรมการยกร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ. ....  และ ได้นำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเสนอคณะทำงานติดตามและกลั่นกรองร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... จำนวน 8 ครั้ง ตลอด 3 เดือน ที่ผ่านมา ขณะนี้ กำลังเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ
เปิด\'ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง(ใหม่)\' ชัดๆห้าม \'สันทนาการ\'-ปลูกต้องขออนุญาต

    พ.ร.บ.นี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำกัญชากัญชง หรือสารสกัดมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ โดยที่กัญชา กัญชง เป็นพืชที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ประชาชนอาจสามารถครอบครองบริโภค และใช้กัญชา และกัญชง ได้อย่างแพร่หลาย  จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จากนั้นเมื่อเข้าสู่    
          กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธาราณสุข สามารถเข้าแสดงความคิดเห็น ทางเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th  ตั้งแต่วันที่ 9-23 มกราคม 2567

       “เมื่อผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะมีการหารือร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ....ให้สอดคล้อง เหมาะสมก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) จากนั้นจะต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบปรับแก้ให้ถูกต้องเหมาะสม และส่งกลับมาให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง จึงจะเสนอต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อไป”นพ.เทวัญกล่าว

จำหน่าย-ปลูกต้องขออนุญาต
          สำหรับร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ.... ที่กำลังจะเปิดรับฟังความคิดเห็น มีสาระสำคัญอย่างเช่น  ผู้ใดประสงค์จะเพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง หรือผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย กัญชา กัญชง หรือสารสกัด เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพ และสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ ต้องได้รับใบอนุญาต และต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันหรือผูกขาดทางการค้า แต่ไม่ใช้บังคับแก่การจำหน่าย ผลิตหรือส่งออกส่วนของราก กิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น หรือเมล็ด ของกัญชา หรือกัญชง

        การขอรับใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง ให้แบ่งตามขนาดพื้นที่ เพาะปลูก ดังต่อไปนี้  1.พื้นที่ขนาดเล็ก ไม่เกิน 5 ไร่ 2.พื้นที่ขนาดกลาง เกิน 5 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ไร่ 3.พื้นที่ขนาดใหญ่ เกิน 20 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน400ไร่
ห้ามโฆษณา-สื่อสารการตลาด

      นอกจากนี้ ห้ามผู้ใดโฆษณา หรือทำการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับช่อดอกหรือยางของกัญชา หรือช่อดอก หรือยางของกัญชง หรือสารสกัด หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบกัญชา ส่วนที่ไม่ใช่กรณี ต้องห้าม ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย ต่อสังคมเป็นส่วนรวม

ห้ามขายให้คน 4 กลุ่ม

        ในหมวด  8 เรื่อง การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง หรือสารสกัด และการป้องกันการใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัดในทางที่ผิด มีสาระสำคัญอย่างเช่น  ห้ามผู้ใดจำหน่ายกัญชา กัญชง หรือสารสกัดเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือให้โดยมีสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม แก่บุคคล บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี,สตรีมีครรภ์,สตรีให้นมบุตร ,บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เปิด\'ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง(ใหม่)\' ชัดๆห้าม \'สันทนาการ\'-ปลูกต้องขออนุญาต

        ให้ผู้จำหน่ายมีหน้าที่ปิดประกาศหรือแจ้ง ณ สถานที่จำหน่ายหรือผ่านช่องทางการจำหน่ายอื่นให้ทราบถึงข้อห้ามจำหน่ายแก่บุคคล ,กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุ
          ห้ามจำหน่าย โดยวิธีการหรือในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เพื่อการสันทนาการ ,วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,วิธีการแจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น การให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ,เร่จำหน่าย,ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อหรือแก่ผู้นำหีบห่อ หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรือสารสกัด มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
กำหนดสถานที่จำหน่าย

           ห้ามผู้ใดจำหน่ายกัญชากัญชง หรือสารสกัด เพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ ในทางการค้าหรือให้โดยมีสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นหรือไม่ก็ตาม ในสถานที่ ดังต่อไปนี้ วัดหรือสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ,สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ,หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ,สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก,สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ,ในสถานศึกษา
เปิด\'ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง(ใหม่)\' ชัดๆห้าม \'สันทนาการ\'-ปลูกต้องขออนุญาต
ห้ามสันทนาการ-ขับขี่ขณะมึนเมา

        ห้ามผู้ใดบริโภคกัญชา กัญชง หรือสารสกัดเพื่อการสันทนาการ ,ห้ามผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นบริโภคหรือใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัด,ห้ามผู้ใดขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมากัญชา กัญชง สารสกัด

        ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะมีอาการมึนเมาให้พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการควบคุม ดูแล หรือกำกับการจราจรและความปลอดภัยของยานพาหนะมีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดยานพาหนะและสั่งให้มีการทดสอบว่ามึนเมากัญชา กัญชง หรือสารสกัดหรือไม่