กรมอนามัย ลุยตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ กัญชา กัญชง ในอาหารต้องติดป้ายให้ชัดเจน

กรมอนามัย ลุยตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ กัญชา กัญชง ในอาหารต้องติดป้ายให้ชัดเจน

ไม่นิ่งนอนใจ "กรมอนามัย" ลงพื้นที่ย่านตลิ่งชันตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ "กัญชา" หรือ "กัญชง" ในอาหารต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ - ข้อความเตือนให้ชัดเจน ฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำและปรับ

วันที่ 25 มกราคม 2566 "กรมอนามัย" กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ย่านตลิ่งชันร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ย้ำเตือนร้านอาหารที่มีการทำ ปรุง หรือประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผสม "กัญชา" ในอาหารสำเร็จรูป หรืออาหารประเภทปรุงสำเร็จ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์ หรือแสดงข้อความเตือนให้ชัดเจน รวมทั้งต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

กรมอนามัย ลุยตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ กัญชา กัญชง ในอาหารต้องติดป้ายให้ชัดเจน

 

 

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้บริโภคแพ้กัญชาในอาหาร และขนมนั้น กรมอนามัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ย่านตลิ่งชันร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยย้ำเตือนร้านอาหารที่มีการทำ ปรุง หรือประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาในอาหารปรุงสำเร็จ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์หรือแสดงข้อความเตือนให้ชัดเจน และแสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

 

ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กำหนดให้สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ที่มีการนำ กัญชา หรือ กัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ต้องแสดงข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จทั้งหมด แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชา หรือ กัญชง เป็นส่วนประกอบ โดยแสดงข้อความ ดังนี้

 

1) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน

2) ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรงให้ปรึกษาหรือพบแพทย์โดยเร็ว

3) ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน
 
4) รับประทานแล้วเกิดอาการง่วง ซึม ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

 

กรมอนามัย ลุยตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ กัญชา กัญชง ในอาหารต้องติดป้ายให้ชัดเจน

 

 

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ด้วย เนื่องจากประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ ออกตามความในข้อ 11 (2) ฝ่าฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำให้ราชการส่วนท้องถิ่น ตรวจตรา เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลให้ร้านอาหารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

นายแพทย์อรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกทั้งร้านอาหารต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มาตรา 38 กำหนดให้ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และไม่ใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง

 

กรมอนามัย ลุยตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ กัญชา กัญชง ในอาหารต้องติดป้ายให้ชัดเจน

 

หากพบว่ามีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งมีโทษตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

 

"ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในครั้งนี้ พบว่ามีร้านอาหารหลายร้านได้มีการยกเลิกเมนูที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยหลังจากนี้จะได้เร่งให้มีการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร เรื่อง การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการงตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า หรือ ประชาชนผู้บริโภค เพราะหากไม่จัดทำป้ายสัญลักษณ์ หรือมีข้อความเตือน อาจเป็นอันตรายกับผู้ที่มีอาการแพ้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

กรมอนามัย ลุยตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ กัญชา กัญชง ในอาหารต้องติดป้ายให้ชัดเจน

 

กรมอนามัย ลุยตรวจร้านอาหาร เตือนใส่ กัญชา กัญชง ในอาหารต้องติดป้ายให้ชัดเจน